مقالات و پایان نامه ها

كاتاليزور-بسته بندي و نحوه نگهداري چسب ها-مرحله توليد كابينت

موادي است كه سبب گيرايي چسب در زمان كوتاه يا به عبارتي سبب انعقاد سريعتر چسب ميشود؛ مانند: كلروآمونيوم چسب هاي مصنوعي خود به دو دسته تقسيم ميشوند. -چسب هاي ترموپلاست (گرما نرم): در اثر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

لولا

-عمق كابينت زمين 55 سانتيمتر است. فاصله بين كابينت هوايي و زمين 60-55 سانتيمتر است. -ارتفاع كابينت هوايي 70 يا 90 سانتيمتر ميتواند باشد و عمق آن نيز 30 سانتيمتر ميباشد و در صورت استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago