-فيكس كردن صفحات به يكديگر با پيچ: در اين مرحله براي سرعت دادن به كار از دريل پيچ گوشتي استفاده ميشود.

2-معمولاً بعد از بستن سه صفحه از يونيت زميني به يكديگر ابتدا فيبر پشتي آن را جا مي اندازند و بعد صفحه اي به عرض 10-12 سانتيمتر به آن متصل ميكنند. (يونيت زميني صفحه بالايي ندارند بنابراين از يك قطعه به اندازه 10-12 سانتيمتر استفاده ميشود.)

3-در يونيت زميني دو قطعه كوچك معمولاً به عرض 7-10 سانتيمتر و به طول مورد نياز يكي در پايين و ديگري در قسمت بالايي پشت فيبر قرار داده هم به فيبر و هم به صفحه بالايي و پاييني با پيچ متصل ميشود.

4- بستن پايه ها به يونيت ها.

مونتاژ يونيت هاي هوايي هم به صورت يونيت زميني ميباشد.

مراحل نصب كابينت

-قرار دادن بدنه ها در كنار هم و هم سطح كردن آنها با استفاده از باز و بستن پايه ها

2-تراز كردن يونيت ها كه با توجه به پستي و بلندي زمين بايد سطح يونيت ها هم تراز شود

3-بستن يونيت ها به يكديگر با استفاده از گيره دستي

4-فيكس كردن يونيت ها به يكديگر با استفاده از پيچ فيكس كه به هر بدنه 4 عدد پيچ فيكس بسته ميشود.

5- سوراخ كردن بدنه يونيت زميني و بستن آنها به ديوار با استفاده از پيچ و رولپلاك.

6-بريدن صفحه هاج نما در اندازه لازم و قرار دادن آن بر روي يونيت ها و بستن آن به بدنه: در مواقعي كه صفحه هاج نما دو تكه باشد براي اينكه كار زيباي خود را از دست ندهد از سه پايه ها كه از جنس آلومينيوم ميباشد به هم متصل ميشود.

7-براي بستن يونيت هاي هوايي ابتدا جاي انرا مشخص مي كنيم كه معمولاً فاصله آن با يونيت زميني استاندارد ميباشد.

8- معمولاً براي نصب يونيت هاي هوايي ابتدا قطعه اي در عرض

7-8 سانتيمتر متر و به طول مورد نياز (اين قطعه به فتينگ معروف ميباشد) كه سر آن زاويه 45 درجه خورده به ديوار مي زنند تا يونيت ها بر روي آن قرار بگيرند.

9-اولين يونيت هوايي را در جاي خود ابتدا تراز و بعد با پيچ و رولپلاك به ديوار متصل ميكنند (صفحاتي مانند صفحاتي كه به ديوار وصل شدند به پشت يونيت ها هم وصل شده تا يونيت ها با استفاده از آنها به ديوار متصل شود.)

10- يونيت هاي بعدي در كنار يونيت اولي قرار گرفته و با استفاده از گيره و پيچ فيكس به هم وصل ميشود و همچنين مانند يونيت هاي زميني به ديوار متصل ميشود.

11- بعد از نصب تمتمي يونيت ها اعم از (زميني يا هوايي) نوبت به چسباندن زير چراغي به كابينت هوايي ميباشد كه اين زير چراغي ها به صورت حاضري در بازار وجود دارد. در اندازه هاي مورد نياز بريده شده و معمولاً زاويه هاي آنها را 45 درجه مي زنند كه اول با چسب به ديونيت ها چسبانده ميشود و بعد با پيچ به يونيت ها متصل ميشود. PVC فوري

12- بعد از نصب زير چراغي نوبت به زدن تاج ميرسد كه آنها به صورت حاضري در مدل ها و رنگ هاي مختلف در بازار يافت ميشود مه آن هم با چسب فوري چسبانيده ميشود.

13- بعد از زدن تاج طبقه ها را در جاي خود قرار ميدهيم كه اگر ويترين باشد طبقه آن شيشه اي مي باشد.

14- براي جلوگيري از نفوذ هر نوع اشيا و مايعات به پشت يونيت هاي زميني و هم چنين براي زيبايي كار از پشتي استفاده ميشود كه به گوشه كار زده ميشود.

15-در اين مرحله نوبت به نصب درها بر روي بدنه ها ميباشد كه از لولاي كابينت استفاده ميشود كه ابتدا بر روي در بسته سپس به بدنه وصل ميشود (براي درب آب چكان كه به صورت داربشتوني است از لولاي جك دار و براي درهاي يونيت ها از لولاي كابينت استفاده ميشود.)

16- بعد از نصب درها نوبت به كشورها ميرسد كه ابتدا ريل ها را به بدنه وصل كرده سپس كشوها را جا مي اندازيم.

17-بعد از اينكه تمامي درها و كشورها نصب شدند شروع به دستگيره زدن مي نماييم كه معمولاً از گوشه در نصب ميشود.

18-در اين مرحله نوبت به زدن پا خوري ميشود كه به عرض سانتيمتر (استاندارد) ميباشد كه به پايه ها وصل ميشود.

19- در آخرين مرحله از كار در قيمت هايي كه برش يا زاويه هايي كه زده شده و كار خوب ديده نميشود از كرم هاي مخصوص استفاده ميشود كه اين كرم ها مثل بتونه بوده و بعد اتز ماليدن آن به دست معمولاً بايد چند دقيقه اي صبر كرد و بعد آنرا پاك مي كنيم.