-عمق كابينت زمين 55 سانتيمتر است. فاصله بين كابينت هوايي و زمين 60-55 سانتيمتر است.

-ارتفاع كابينت هوايي 70 يا 90 سانتيمتر ميتواند باشد و عمق آن نيز 30 سانتيمتر ميباشد و در صورت استفاده از زير چراغ عرض آن 60 سانتيمتر مي گيريم.

عرض درب ها به ترتب 30-35-40-45-50-55-60 سانتيمتر كمتر ميتواند باشد كه در موقع توليد 3 الي 5 ميليمتر به عنوان باد خور از آن كم ميشود.

مورد استفاده در كابينت نيز مي بايست 6/1 سانتيمتر (MDF) يا (FB) ضخامت نئوپان باشد. عرض پا خور 14 سانتيمتر- عرض تاج معمولي 10 سانتيمتر و تاج هالوژن نيز 30 سانتيمتر ميباشد. يونيت هاي استاندارد براي كابينت داراي اندازه هاي مختلفي ميباشد كه عبارتند از: 30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100-110-120 ميباشد يونيت هاي كشو به صورت 3 و 4 تايي ساخته ميشود كه براي هر يونيت 3 كشو- 3 لنگه درب با عرض استاندارد درب ها و ارتفاع 2/23 سانتيمتر و براي هر يونيت 4 كشو- 4 عدد درب با عرض استاندارد درب ها و ارتفاع 2/17 سانتيمتر ساخته ميشود.

براي اكثر سازه هاي چوبي و غير چوبي كه باز و بسته ميشود يا به اصطلاح براي كليه قسمت هاي متحرك ميتوان از لولا استفاده كرد. نوع كاربرد لولا ها در مبل، درب هاي قفسه، درب هاي كركره و تاشو، درب و پنجره ساختماني و غيژره بستگي به فرم مبل، روش ساخت، وزن و طراح بند و بست آن دارد و داراي انواع متنوعي است كه به شرح لولاي كابينت و لولاي در شيشه اي مي پردازيم.

لولاي كابينت: اين لولا براي درهايي كه احتياج به قفل و بست ندارد (درهاي كابينت و قفسه هاي لباس) مورد استفاده قرار مي گيرند و از داخل ميتوان جا سازي كرد وجود يك فنر قوي در محور لولا باعث حركت ضربه اي لولا ميشود (لولاي فنر دار) و در حالت باز يا بسته بودن، در را كاملاً باز يا بسته (زاويه 90 درجه) نگه مي دارد. قسمت استوانه اي لولاهاي در داخل جا سازي ميشود و بازوي ديگر لولا كه از 2 قسمت رويي و زيري تشكيل شده است به  وسيله پيچ روي برز كار نصب ميشود و به وسيله پيچ تنظيمي كه در اين بازو پيش بيني شده است در را ميتوان پس از نصب از نظر عقب و جلو نشستگي تنظيم كرد. لولاي كابينت با توجه به محل استفاده و نوع كاربرد آنها داراي ابعاد و شكل هاي مختلفي است.