امروزه ارزش و اهميت چوب به جايي رسيده كه در صنايع جديد كوشش ميشود از چوب هاي كوچك يا به اصطلاح چوب هاي هيزمي كه در گذشته براي سوخت استفاده ميشد و همچنين از خرده چوب هاي مازاد مقطوعات و مازاد كارخانجات چوب بري و ساير صنايع حداكثر استفاده به عمل آيد كه مهمترين اين صنايع را ميتوان صنايع تخته فيبر نام برد.

1-4-1- تعريف تخته فيبر: تخته فيبر از فيبر ها (عناصر كشيده و باريك چوبي يا ساير الياف غير چوبي) كه به صورت خمير درآمده اند و از طريق فشردن، تداخل و اتصال بين الياف (ليگنين چوب) يا با افزودن چسب هاي مصنوعي به دست مي آيد.

2-4-1-انواع تخته فيبر از لحاظ فرايند هاي توليد:

تخته فيبر هاي حاصل از فرايند هاي مختلف توليد (فرايند خشك، نيمه خشك و تر) را ميتوان به دو گروه تخته فيبر S1S و S2S دسته بندي كرد. تخته فيبر S1S معمولاً به روش تر و نيمه خشك توليد ميشود. در اين روش براي خروج سريع آب از خمير، از توري سيمي استفاده ميكنند. از اين لحاظ سطح زيرين اوراق تخته فيبر توليد شده ناهموار الرز و منسوج است كه در اصطلاح آن تخته فيبر يا يك رويه صاف يا تخته فيبر S1S مي نامند. (شكل 50-1)

تخته فيبر S2S بيشتر به روش خشك (فرايند خشك) يا نيمه خشك تهيه ميشود و ذرات خمير در اين روش بدون و جود تور سيمي وارد پرس ميشوند. از اين لحاظ تخته فيبر هاي حاصله داراي دو سطح كاملاً صاف است كه در اصطلاح آن را تخته فيبر با دو رويه صاف يا تخته فيبر S2S مي نامند.

3-4-1- انواع تخته فيبر از نظر دانسيته (وزن مخصوص):

تخته فيبر ها را ميتوان در يك سري گسترده وزن مخصوص (cm2/2g/تا 2/1) به سه گروه تخته فيبر سبك (تخته فيبر عايق) تخته فير نيمه سخت (ام. دي. اف) و تخته فيبر سخت تقسيم بندي كرد.

4-4-1- استاندارد و درجه بندي تخته فيبر:

تخته فيبر ها بر اساس وزن، ضخامت، ابعاد، رطوبت و مقاومت به خمش، استاندارد ميشوند و بايد داراي ويژگي هاي زير باشند:

تخته فيبر بايد عاري از ذرات پوست خام تيره رنگ باشد و ذرات پوست بايد به صورت الياف جدا از هم و بدون عيب باشند.

تخته فيبر نبايد هنگامي كه مته يا ميخ به طور عمودي بر آن وارد يا كوبيده ميشود، ترك بخورد يا خرد شود.

تخته فيبر بايد داراي ضخامت يكنواخت، بدون تاب، بدون ترك و تاول باشد.

تخته فيبر توليد شده بايد داراي پلاك يا مهر چاپ شده مشخصات باشد كه اطلاعاتي از قبيل نام توليد كننده يا علامت تجاري شركت، نوع تخته فيبر و مهر استاندارد بر روي آن نشانه گذاري يا حك شده باشد.

تخته فيبر هاي ساخته شده بايد كاملاً چهار گوش و گونيايي باشد.